Strona główna Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Wybrane pojęcia podstawowe dotyczące gazu płynnego

TERMIN DEFINICJA
 Ciepło parowania ilość ciepła, jaką należy doprowadzić w celu przejścia fazy ciekłej do fazy gazowej
w danej temperaturze.
 Ciepło spalania ilość ciepła wydzielająca się z 1kg (lub z 1 m3 ) gazu (lub innego paliwa) przy
całkowitym i zupełnym utlenieniu składników palnych oraz skropleniu pary wodnej
zawartej w skroplinach i ochłodzeniu spalin do temperatury otoczenia.
 Ciśnienie parowania ciśnienie parowania gazu płynnego w danej temperaturze jest to ciśnienie, przy
którym następuje zmiana fazy gazowej w ciekłą i odwrotnie, zależy jedynie
od temperatury, pod warunkiem istnienia w zbiorniku dostatecznej objętości
umożliwiającej rozszerzenie się gazu płynnego.
 Gęstość gazu stosunek masy suchego gazu do objętości 1 m3 tego gazu w warunkach normalnych
(temperatura 0°C i ciśnienie 0,1 MPa). Jednostką gęstości jest kilogram na metr
sześcienny (kJ/m3). Przyjęcie warunków normalnych jest konieczne ze względu
na to, że objętość gazu zmienia się wraz ze zmianą temperatury i ciśnienia.
 Gęstość względna jest to stosunek gęstości gazu do gęstości powietrza w tych samych warunkach
temperatury i ciśnienia.
 Granice zapłonu gazu wyrażają takie graniczne zawartości paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem
(tlenem), pomiędzy którymi zachodzi spalanie tej mieszaniny. Proces spalania nie
zachodzi poniżej dolnej granicy zapłonu i powyżej górnej granicy zapłonu.
Dolna granica zapłonu – określa minimalną zawartość paliwa gazowego, poniżej
której zainicjowane zapalenie mieszaniny nie rozprzestrzenia się.
Górna granica zapłonu – określa maksymalną zawartość paliwa gazowego, powyżej
której zainicjowane zapalenie mieszaniny nie rozprzestrzenia się.
 Liczba Wobbego iloraz ciepła spalania (Q) i pierwiastka kwadratowego z gęstości wzgędnej gazu
(d). Wartość liczby Wobbego jest podstawą do podziału paliw gazowych na
podgrupy.
 Punkt rosy
(temperatura
punktu rosy)
temperatura, w której para nienasycona (zawarta w wilgotnym gazie) przechodzi
podczas izobarycznego ochładzania w stan nasycenia i pojawiają się pierwsze
krople cieczy.
 Spalanie gazu łączenie gazu z tlenem z jednoczesnym wydzielaniem ciepła, światła i spalin.
 Szybkość spalania szybkość rozprzestrzeniania się płomienia w czasie spalania. Zbyt niska szybkość
spalania może spowodować cofnięcie się płomienia do środka palnika, niezupełne
spalanie powoduje obniżenie wydajności cieplnej urządzenia, itp.
 Wartość opałowa ilość ciepła wyrażona w kJ/m3 lub kJ/kg wydzielona przy zupełnym i całkowitym
spalaniu 1 m3 lub 1 kg paliwa, jeżeli po zakończeniu spalania woda w produktach
spalania występuje w postaci pary, a wartość liczbową ilości ciepła odnosi się
do t=25 °C i p=0,1 MPa; wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o ilość
ciepła potrzebną do odparowania tej ilości wody, jaka zawarta jest w produktach
spalania.

Oddział Rzeszów:

GreenGas Podkarpacie Sp. z o.o.

ul. Jachowicza 1, Rzeszów

rzeszow@greengas.pl

Telefon: 17 85 440 38, 606 466 363

Szczegóły

© 2018 GreenGas | Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: BigCom