Właściwości fizyko-chemiczne gazów płynnych

Pod nazwą gaz płynny należy rozumieć mieszaninę: propanu, propylenu, butanu i butylenu oraz metanu, etanu, pentanu i innych wyższych węglowodorów. Gaz płynny w temperaturze otoczenia oraz pod stosunkowo niewielkim ciśnieniem par własnych ulega skropleniu przechodząc w fazę ciekłą. Niewielkie ciśnienie potrzebne do skroplenia gazu umożliwia jego transport, magazynowanie w stosunkowo cienkościennych i lekkich butlach, względnie zbiornikach. 

Skład gazu płynnego

Propan (C3H 8) i butan (C4H10) będące głównymi składnikami gazu płynnego należą do grupy węglowodorów nasyconych zwanych alkanami (parafinami). Są związkami organicznymi zbudowanymi wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Czytaj więcej...

Skład gazu płynnego według Polskiej Normy

Skład gazów płynnych podaje Polska Norma PN-C-96008-1998, określająca trzy podstawowe mieszaniny stosowane w dystrybucji gazu płynnego:

Czytaj więcej...

Ciśnienie nasycenia

Ciśnienie nasycenia jest to ciśnienie, przy którym następuje zmiana fazy gazowej w ciekłą i odwrotnie. Czytaj więcej...

Ciepło parowania

Ciepło potrzebne do zmiany fazy ciekłej w faze gazową przy temperaturze wrzenia nosi nazwę ciepła parowania. Czytaj więcej...

Wpływ temperatury na właściwości gazu płynnego

Szczególnie ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia magazynowania gazu płynnego, jest zależność jego objętości od temperatury. W czasie magazynowania gazu w zbiornikach i butlach przy wzroście temperatury należy się liczyć zarówno ze wzrostem ciśnienia, jak i objętości. Czytaj też...

Gęstość oraz objętość gazów płynnych

Porównując gęstości właściwe: powietrza – 1,293 kg/dm3, propanu –2,019 kg/dm3, butanu – 2,703 kg/dm3 zauważyć należy, że propan i butan są cięższe od powietrza. Przy założeniu, że gęstość właściwa powietrza jest równa jedności, otrzymuje się następujące gęstości właściwe względne:


propan – 1,56

butan – 2,09
 

Czytaj więcej...

Wartość opałowa

Właściwości cieplne paliw gazowych określa ich kaloryczność. Rozróżnia się przy tym ciepło spalania Qc oraz wartość opałową Qw.

Wartość opałowa jest to całkowita ilość ciepła, jaką można uzyskać z jednostkowej ilości gazu podczas całkowitego jej spalenia przebiegającego w warunkach normalnych, przy założeniu, że cała woda wydzielająca sie podczas spalania wspomnianej jednostkowej ilości danego paliwa odprowadzana jest w składzie gazów spalinowych w postaci pary wodnej (nie ulega skropleniu). Czytaj więcej...

Właściwości palne gazów płynnych

Weglowodory – propan i butan są gazami palnymi, które przy doprowadzeniu właściwej ilości powietrza (tlenu) oraz po zapaleniu spalają się emitując dwutlenek węgla (CO2) i parę wodną (H2O), przy jednoczesnym wydzielaniu energii cieplnej (Q). Czytaj więcej...

Porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami

Gaz płynny jest efektywnym nośnikiem energii w porównaniu z innymi paliwami stosowanymi w gospodarce. Wysokie właściwości ekologiczne propanu-butanu wynikają z faktu, iż jest on poddawany procesom oczyszczenia, w trakcie których eliminowane są związki siarki. Czytaj więcej...

 

Charakterystyki termotechniczne wybranych paliw gazowych

Czytaj więcej...

Porównanie wartości opałowej nośników energii 

Czytaj więcej...

Współczynniki przeliczeniowe 

Czytaj więcej...

Wartość przeliczeniowa dla propanu

Czytaj więcej...

Wybrane pojęcia podstawowe dotyczące gazu płynnego

Czytaj więcej...

Kontakt

606 466 363

17 854 91 70

bok@greengas.pl

Sprawdź dojazd
Napisz do nas
więcej >>

Sklep Internetowy - KUP ONLINE

POWERED BY “STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN